ค่าบริการและเงื่อนไข

  • เมื่อลูกค้าได้ตกลงรับพนักงานเข้าทำงาน จะมีค่าบริการในการจัดหาพนักงานจำนวน 7,000 บาท รับประกันการเปลี่ยนพนักงานสำรองได้ 2 คน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันแรกที่เริ่มรับพนักงานคนแรกเข้าทำงาน

  • เงื่อนไขในการเปลี่ยนพนักงานครอบคลุมทุกกรณี ทั้งเหตุที่มาจากทางความประสงค์ของลูกค้าเอง หรือจากทางพนักงาน เว้นแต่กรณีที่เข้าข่ายทำให้มีการยกเลิกสัญญาการบริการ

  • เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการเปลี่ยนพนักงานสำรอง ในช่วงระหว่างกระบวนการจัดหา สัมภาษณ์ และพิจารณาพนักงานคนใหม่เข้าทำงานจะถูกยกเว้นไม่นับรวมกับระยะเวลารับประกัน 6 เดือน โดยระยะเวลารับประกันจะนับอีกครั้งเมื่อลูกค้าตกลงรับพนักงานคนใหม่ไปเริ่มงานเท่านั้น

  • หากลูกค้าใช้บริการเปลี่ยนพนักงานสำรองจนครบ 2 คน และต้องการจะเปลี่ยนพนักงานเพิ่มเติมโดยที่ยังอยู่ในระยะเวลา 6 เดือนตามสัญญา จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน

  • ค่าบริการครอบคลุมบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานทุกคน ยกเว้นพนักงานที่ไม่มีเอกสารแสดงเลข 13 หลักเป็นฐานในการสอบประวัติ

  • ค่าบริการไม่ได้ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทดำเนินการให้ ทางบริษัทยินดีให้บริการพาพนักงานไปตรวจสุขภาพแบบ Au Pair ตามมาตรฐานจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท